Bitumenske emulzije su koloidni sistemi gde je bitumensko vezivo dispergovano u obliku sitnih čestica u vodenoj fazi koja sadrži anjonski ili katjonski emulgator.

Bitumenske emulzije

Bitumenske emulzije se koriste sa temperaturama od 10ºC do 60ºC tako da kod njihove upotrebe nema štetnih bitumenskih isparenja, a omogućava se ušteda energije.

U proizvodnji emulzija je napravljen kvalitativan pomak. Proizvode se emulzije sa povećanim sadržajem bitumena većeg viskoziteta i sa korišćenjem polimer modifikovanog bitumena. Time se dobija kvalitetnije vezivo što omogućava upotrebu bitumenskih emulzija u novim tehnologijama (reciklaža starog asfalta, mikro asfalt), odnosno utiče se na poboljšanje kvaliteta starih tehnologija (površinska obrada).